ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2017. április 13. napjától

 1. Az adatkezelő személye
 2. Fogalmi meghatározások
 3. Alapelvek
 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme
 5. Adattárolás módja, biztonság
 6. Adattovábbítás
 7. Jogorvoslati jogok

I. Az adatkezelő személye

Dr. Pénzes Andrea egyéni vállalkozó, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A www.fogorvosbudapest.info alatt megtalálható weboldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.fogorvosbudapest.info/adatvedelmi-tajekoztato.html címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

Az adatkezelő adatai:

Dr. Pénzes Andrea egyéni vállalkozó
Székhely:
2120 Dunakeszi, Fóti út 43. G. ép. II. lh. 3/9.
Adószám:
75486709-2-33

II. Fogalmi meghatározások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.) alkalmazása során:

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
  kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
  levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  Az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -
  közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 • A hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
  megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
  vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
  kezeléséhez;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
  végrehajtatja;

 • Az adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
  nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
  megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
  rögzítése;

 • Az adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
  hozzáférhetővé tétele;

 • A nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • A tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
  kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • Az adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
  többé nem lehetséges;

 • Az adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
  vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 • Az adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
  megsemmisítése;

 • Az adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
  eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
  adaton végzik;

 • Az adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

III. Alapelvek

Az Info tv. alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.


A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek,
a) a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
b) valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben.

Az Info tv. 6. § (5) bekezdése értelmében, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Info tv. alapján érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintetett az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli;
 • arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

IV. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

1. A honlap látogatóinak adatai: A honlapok látogatása során az adatkezelő rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

2. Hírlevél adatbázis: Az adatkezelő a hírlevél adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A felhasználók azonosíthatósága, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a termékről, milyen területen dolgozik, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az adatkezelő. direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján). A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

3. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése: A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

V. Adattárolás módja, biztonság

1. Az adattárolás:

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

2. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VI. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését zárolását a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adatkezelés jogalapjáról és
címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő a személyes adatot törli:

 • ha kezelése jogellenes;
 • az érintett azt kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • továbbá, ha azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Tiltakozás személyes adat kezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, a nnak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő döntését a nyitva álló határidőn belül nem hozza meg, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

VIII. Jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Info tv. alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyeztessen időpontot itt!